O nas

Gwałtowny wzrost zainteresowania budownictwem ochronnym połączony z brakiem dostępnej zwykłemu odbiorcy wiedzy były impulsami, które skutkowały powstaniem naszego Stowarzyszenia. Potrzebę powstania organizacji takiej jak nasza artykułowali nie tylko zwykli obywatele, lecz również podmioty profesjonalnie zajmujące się projektowaniem jak i budowaniem schronów. Twórcami są osoby od wielu lat zajmujące się tematyką budownictwa ochronnego i specjalnego, we wszystkich jego aspektach. Publikujemy w prasie i czasopismach naukowych, występujemy w mediach, krzewimy wiedzę o budownictwie specjalnym

Regulacje prawne

Eksperci Stowarzyszenia są autorami wytycznych Szefa Obrony Cywilnej dla budowli ochronnych z roku 2018, od 2022 r. są również członkami zespołu eksperckiego ds. przydomowych schronów i ukryć przy MRiT, w ramach którego konsultowali również projekt MSWiA rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla budowli ochronnych.

Działalność edukacyjna

Ważnym elementem działania Stowarzyszenia jest popularyzacja wiedzy o budowlach ochronnych, tworzenie poradników, wytycznych oraz praca na rzecz rozwoju budownictwa ochronnego.

Działalność naukowa

Członkowie Stowarzyszenia jak również eksperci z nim współpracujący prowadzą działalność naukową w zakresie budowli ochronnych, przyczyniając się tym samym do rozwoju tej dziedziny wiedzy.

Zarząd Stowarzyszenia

mgr Aleksander Fiedorek
Prezes Zarządu

Popularyzator wiedzy z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, brał udział w projektowaniu wielu budowli ochronnych – prowadzi w tym zakresie działalność gospodarczą, autor licznych artykułów prasowych o tematyce schronów i ukryć.

mgr inż. Franciszek Wołoch
Wice prezes Zarządu

Konstruktor, posiada uprawnienia projektowe i wykonawcze bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, projektował i konsultował liczne budowle ochronne, członek zespołu eksperckiego przy MRiT ds. przydomowych budowli ochronnych, Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Eksperci

mgr Michał Szafrański

Żołnierz zawodowy, od kilkunastu lat zajmuje się zawodowo eksploatacją budowli ochronnych, współtwórca Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie postępowania z zasobami budownictwa ochronnego, pomysłodawca strony internetowej schrony.edu.pl, autor publikacji naukowych z zakresu prawa budowlanego, prowadzi zajęcia dla słuchaczy uczelni wojskowych i cywilnych.

st. bryg. w st. spoczynku Paweł Kwiatkowski

Wieloletni Naczelnik Wydziału Monitorowania i Analiz Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, współtwórca Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie postępowania z zasobami budownictwa ochronnego.

mgr. inż. Przemysław Urbanek

Elektryk, posiada uprawnienia projektowe oraz wykonawcze bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, członek Łódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa, doktorant Politechniki Łódzkiej, posiada doświadczenie w projektowaniu instalacji elektrycznych i agregatowni w budowlach ochronnych.

mgr inż. arch. Michał Pietrzak

Architekt, rzeczoznawca budowlany, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów, projektował zespoły mieszkalne, obiekty przemysłowe, użyteczności publicznej i specjalne, w tym dla organów ochrony państwa.